Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Lidmaatschap

 • Eenieder die zich bij het Nederlands Valkeniersverbond “ Adriaan Mollen” wenst aan te sluiten, geeft zich schriftelijk op bij de secretaris. De aanvrager wordt door of namens het bestuur benaderd, teneinde het bestuur in staat te stellen een gefundeerd advies aan de Algemene Leden Vergadering uit te brengen. De Algemene Leden Vergadering beslist over aanname na kennisname van het advies van het bestuur.
 • Jeugdleden vanaf 14 jaar zijn toegestaan. Zij betalen de helft van de vastgestelde contributie. Zij hebben geen stemrecht. Voor het overige hebben zij dezelfde rechten als de leden.
 • Alle leden van het verbond ondertekenen een automatische incasso waarmee de penningmeester van het verbond gemachtigd wordt de jaarlijkse contributie in de eerste maand van een kalenderjaar te innen.

Artikel 2: Donateurs

 • Ieder die met het doel van het verbond instemt, kan als donateur worden aangenomen tegen schenking van ten minste vijfhonderd euro (€ 500,00) of een jaarlijkse bijdrage die niet minder mag zijn dan een derde van de jaarlijkse contributie. Het bestuur beslist over aanname van een donateur.

Artikel 3: Toegang tot de Algemene Leden Vergadering

 • De Algemene Leden Vergadering is uitsluitend toegankelijk voor (jeugd)leden. Donateurs hebben toegang op uitnodiging van het bestuur. Het bestuur is, op incidentele basis, bevoegd te besluiten over toegang door niet-leden.

Artikel 4: Geschillen

 • Geschillen tussen leden onderling en tussen leden en bestuur kunnen op verzoek van een van de partijen worden voorgelegd aan een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon wordt door het bestuur benoemd en dient zijn taak naar eer en geweten uit te oefenen. De vertrouwenspersoon past in beginsel hoor en wederhoor toe en is vrij in de keuze van de te volgen procedure. De vertrouwenspersoon brengt de te volgen procedure ter kennis van partijen. Het bestuur kan besluiten dat de vertrouwenspersoon, mits onder geheimhouding, toegang krijgt tot alle stukken en informatie van het verbond. Gedurende de procedure onthouden partijen zich van het doen van negatieve uitlatingen over elkaar. De vertrouwenspersoon zal na afronding van de procedure advies uitbrengen aan partijen.
 • In afwijking van het bepaalde in onderdeel 1 kan het bestuur op verzoek van de vertrouwenspersoon of van een van de bij het geschil betrokken partijen besluiten tot het instellen van een geschillencommissie. De leden van de geschillencommissie worden door het bestuur benoemd. Ook niet-leden kunnen worden benoemd. De geschillencommissie dient haar taak naar eer en geweten uit te oefenen. De geschillencommissie past in beginsel hoor en wederhoor toe en is vrij in de keuze van de te volgen procedure. De geschillencommissie brengt de te volgen procedure ter kennis van partijen. Het bestuur kan besluiten dat de geschillencommissie, mits onder geheimhouding, toegang krijgt tot alle stukken en informatie van het verbond. Gedurende de procedure onthouden partijen zich van het doen van negatieve uitlatingen over elkaar. De geschillencommissie zal na afronding van de procedure advies uitbrengen aan partijen.

Artikel 5: Opzegging en ontzetting

 • Opzegging van het lidmaatschap door een lid dient te geschieden voor 1 november van het lopende kalenderjaar. Ieder die na 1 november zijn lidmaatschap opzegt, is de volledige contributie van het volgende verenigingsjaar verschuldigd.
 • Opzegging namens het verbond geschiedt als volgt: indien na herhaald aanmanen het betreffend lid na 1 november de contributie over het dan lopende jaar nog niet blijkt te hebben betaald volgt automatische schorsing. Heeft het betreffende lid in de eerstvolgende vergadering nog steeds niet betaald, dan volgt automatisch opzegging van het lidmaatschap.
 • Bij een beroep tegen ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur, is het bestuur gehouden binnen zes weken na het verstrijken van de beroepstermijn een Algemene Leden Vergadering bijeen te roepen.

Artikel 6: Verbod op representeren

 • De leden onthouden zich ervan de indruk te wekken dat zij het verbond representeren tenzij zij deel uitmaken van het bestuur of door het bestuur uitdrukkelijk tot representatie gemachtigd zijn.

Artikel 7: Contributie

 • Zij die in een Algemene Leden Vergadering in het voorjaar lid worden, betalen de contributie voor het lopende kalenderjaar. Zij die in een Algemene Leden Vergadering in november of december lid worden, betalen de contributie voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Artikel 8: Leiding Algemene Leden Vergadering

 • De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de vice-voorzitter en vervolgens de secretaris diens taak waar.

Artikel 9: Secretaris

 • De secretaris voert de correspondentie van het verbond zoveel mogelijk in overleg met de voorzitter en houdt afschrift van alle uitgaande stukken. Hij is belast met het opstellen van de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen en met het bijhouden van het archief.

Artikel 10: Penningmeester

 • De penningmeester is belast met het innen van de gelden en het doen van de betalingen. Wil de penningmeester tussentijds aftreden, dan kan dit slechts geschieden nadat kas en boeken door een commissie namens de leden nagezien en in orde bevonden zijn.

Artikel 11: Einde bestuurslidmaatschap

 • Bestuursleden zijn verplicht om binnen drie weken na het einde van hun bestuurslidmaatschap alle onder hen berustende stukken en andere zaken van de vereniging behoorlijk en geordend aan hun opvolger of aan een ander dan het bestuur daartoe aangewezen bestuurslid over te dragen.

Downloads:

Bestuur

Voorzitter: Philippe König
Secretaris: Arnoud Heijke
Penningmeester: Jan Hoogeveen
Ornithologisch Secretaris: Pasquale Servaas
Bestuurslid Wetgeving: Erik Koffeman

fotografen

Marloes Van Pareren: Oneframe Photography
Ruud Wielinga
Ad Starreveld
Willem Windau
Kevin Hoogveld
Mark van Appeldorn

Sponsoren

Adriaan Mollen: Gertjan Swank