Privacy beleid

Privacy beleid Nederlands Valkeniersverbond “Adriaan Mollen” conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het nieuwe privacy beleid van het Nederlands Valkeniersverbond “Adriaan Mollen” (NV AM) is het resultaat van de wetswijziging inzake de persoonsregistratie (Wet Bescherming Persoonsgegevens - WPG) en de inwerkingtreding van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Welke persoonsgegevens worden bijgehouden?

Binnen NV AM wordt van (ere)leden en donateurs (hierna: leden) de onderstaande persoonsgegevens bijgehouden. Tevens wordt van externe contacten (zoals Fauna Beheer Eenheden, zusterorganisaties, de Overheid, etc.) ook de naam van de organisatie plus gegevens van de eventuele contactpersoon bijgehouden.

 • Naam;
 • Voornaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Land;
 • Telefoonnummer;
 • Kwalificatie*;
 • E-mailadres;
 • Lid sinds;
 • Toestemming opname in het Fauna Registratie Systeem.

* Kwalificatie kent het volgende onderscheid:

Aktehouder Actief (AA), Aktehouder Passief (AP), Erelid (E), Bestuur (B), Mentor (M), Fokker (F), Asielhouder (A), In Opleiding Actief (OA plus fasering 1, 2 of 3), In Opleiding Passief (OP) en Status onbekend (?).

Voor welk doel worden de persoonsgegevens bijgehouden?

De gegevens worden gebruikt om het ledenbestand bij te houden conform de statuten en als adressenlijst om de leden (collectief of individueel) schriftelijk, digitaal of telefonisch te informeren over verbond-gerelateerde zaken zoals ledenvergaderingen, activiteiten, informatie die voor de uitvoering van de valkerij noodzakelijk is en om de nieuwsbrief toe te zenden.

De toestemming voor opname in het Fauna Registratie Systeem wordt bijgehouden om jaarlijks een (niet naar persoonsinformatie herleidbaar) overzicht te kunnen genereren van geslagen prooien onderverdeeld naar jachtvogel. Dit ten behoeve van het Landelijke Overleg Faunadata waar het NOVO onderdeel van uitmaakt als potentieel licentiehouder. Het NOVO krijgt de beschikking over een account waarbij deze valkerij informatie kan worden ontsloten.

Verstrekt NV AM mijn persoonsgegevens aan partijen buiten het Verbond?

Nee, de gegevens worden alleen ter beschikking gesteld voor contact-doeleinden aan de leden onderling.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens blijven te allen tijde in de administratie van NV AM bekend en worden alleen gewist op verzoek van het betrokken lid bij beëindiging van het lidmaatschap of donateurschap van het Verbond.

Hoe beveiligt NV AM mijn persoonsgegevens?

NV AM heeft zowel fysieke als digitale maatregelen ingesteld om de persoonsgegevens te beschermen. De secretaris van NV AM is aangesteld als functionaris voor de gegevensbescherming en draagt zorg dat de genomen maatregelen adequaat en passend blijven. Hij informeert het bestuur omtrent de uitvoering van het AVG-beleid binnen het NV AM en houdt de gegevensadministratie bij.

Welke rechten heb ik als lid en hoe kan ik deze uitoefenen?

Leden hebben het recht om te weten wat er gebeurt met de gegevens die aan NV AM worden verstrekt. Ze worden geïnformeerd als de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens plaatsvindt en voor welke doeleinden. Tevens wordt het betreffende lid geïnformeerd in het geval dat de gegevens worden doorgestuurd en aan wie de gegevens worden verstrekt.

Het is te allen tijde mogelijk de persoonsgegevens te corrigeren, maar alleen bij beëindiging van het lidmaatschap of donateurschap van het Verbond is het mogelijk de gegevens te laten verwijderen. Dit gebeurt uitsluitend op verzoek van het betrokken lid.

In het geval dat persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, als eventuele wettelijke termijnen zijn verstreken of als de betreffende persoon jonger is dan zestien jaar is het mogelijk zich te beroepen op het recht van bezwaar en zullen de persoonsgegevens desgevraagd worden verwijderd.

Elk lid heeft het recht om de eigen persoonsgegevens op aanvraag in leesbare opmaak in te zien.

Inwerkingtreding

In de bestuursvergadering van 1 november 2018 is het Privacy beleid Nederlands Valkeniersverbond “Adriaan Mollen” besproken en goedgekeurd. Vervolgens is deze tijdens de Algemene Ledenvergadering 2019 bekrachtigd en op 14 april 2019 in werking getreden.


Bestuur

Voorzitter: Philippe König
Secretaris: Arnoud Heijke
Penningmeester: Jan Hoogeveen
Ornithologisch Secretaris: Pasquale Servaas
Bestuurslid Wetgeving: Erik Koffeman

fotografen

Marloes Van Pareren: Oneframe Photography
Ruud Wielinga
Ad Starreveld
Willem Windau
Kevin Hoogveld
Mark van Appeldorn

Sponsoren

Adriaan Mollen: Gertjan Swank